تعرفه‌های انتشار آگهی استخدام
آگهی توربو
بهترین بازخورد!
آگهی متمایز
بازخورد بیشتر!
آگهی استاندارد
بازخورد پایه
یک آگهی استاندارد
۲۴۵,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۲۰ تخفیف
۵ آگهی استخدام استاندارد
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۲۷ تخفیف
۱۰ آگهی استخدام استاندارد
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۱ هفته)
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۱۹ تخفیف
اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۲ هفته)
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۲۹ تخفیف
اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۴ هفته)
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۱۲ تخفیف
یک آگهی متمایز
۴۲۵,۰۰۰ تومان
۳۷۲,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۳۵ تخفیف
۵ آگهی استخدام متمایز
۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۴۲ تخفیف
۱۰ آگهی استخدام متمایز
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۱ هفته)
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۱۵ تخفیف
اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت + ۵ آگهی متمایز
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۲۵ تخفیف
اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت + ۵ آگهی متمایز
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۲ هفته)
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۳۰ تخفیف
اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت + ۵ آگهی متمایز
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۴ هفته)
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
٪۳۰ تخفیف
یک آگهی توربو
۷۰۵,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
٪۴۴ تخفیف
۵ آگهی استخدام توربو
۳,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
٪۵۲ تخفیف
۱۰ آگهی استخدام توربو
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۵,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
۹۰ روز فرصت استفاده از اعتبار
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۱ هفته)
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
٪۲۷ تخفیف
اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت + ۵ آگهی توربو
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول
٪۲۸ تخفیف
اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت + ۵ آگهی توربو
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۲ هفته)
٪۳۱ تخفیف
اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت + ۵ آگهی توربو
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اعتبار ایجاد بی‌نهایت آگهی استخدام
ثبت نام و خرید
انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
اطلاع رسانی فرصت شغلی به کارجویان
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت
بسته شتابدهی نمایش متمایز آگهی
نمایش متمایز آگهی:
آگهی شما با برچسب فوری در لیست جستجو و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شود. با فعالسازی این شتابدهی، آگهی شما به مدت ۶۰ روز توجه بیشتری را جلب می‌کند و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
بسته شتابدهی تازه‌سازی ۲x (خودکار)
تازه‌سازی ۲x (خودکار):
آگهی شما ۲ بار به فاصله ۷ روز، مانند روز اول در بالای لیست آگهی‌ها قرار می‌گیرد و تعداد بازدید به تعداد بازدید روز اول نزدیک می‌شود. با فعال‌کردن این بسته نمایش و بازدید آگهی بیشتر می‌شود.
ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول (۴ هفته)
٪۶۰ تخفیف انتشار اولین آگهی
به منظور شروع همکاری و اطمینان از عملکرد جابینجا، پروفایل شرکت خود را در سایت جابینجا ایجاد کرده و ۶۰٪ اعتبار برای اولین آگهی استخدام خود هدیه بگیرید
گارانتی ۱۰۰٪ رضایت و بازگشت پول
یکی از ارزش‌های جابینجا بدست آوردن رضایت ۱۰۰ درصدی مشتریان میباشد. جابینجا این امر را ارج نهاده و درصورت نارضایتی تمام مبلغ هزینه شده مشتری را بازمیگرداند.
۶۰ روز نمایش آگهی
آگهی استخدام شما به مدت ۶۰ روز در بخش‌های مختلف وبسایت جابینجا منتشر می‌شود. کارجویان آگهی شما را مشاهده کرده و رزومه‌اشان را برای شما ارسال می‌کنند.
اطلاع‌رسانی گسترده به کارجویان
فرصت شغلی شما به محض انتشار از طریق ایمیل و بات تلگرام بدون محدودیت به کارجویان مرتبط اطلاع‌رسانی می‌شود. ایمیل‌های اطلاع رسانی به صورت روزانه و هفتگی ارسال می‌شوند.
امکان صدور پیش‌فاکتور و فاکتور رسمی
در صورت نیاز تنها با وارد کردن شناسه یا کد ملی، پیش‌فاکتور و فاکتور رسمی سفارش خود را دریافت کنید.
سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
تمامی رزومه‌های دریافتی خود را مدیریت کنید، بر روی آن‌ها جستجو کرده و کارجو را از پروسه ارسال رزومه تا عقد قرارداد به صورت گروهی و با همکاری مسئولین استخدام مدیریت نمایید.
همکاری تیمی در پروسه استخدام
همکاران خود را دپارتمان‌های دیگر و یا برای ارزیابی رزومه‌های ارسال شده به پنل شرکت خود اضافه کنید، بر روی رزومه‌ها یادداشت گذاشته و آن‌را با دیگر اعضای تیم به اشتراک بگذارید.
مشاوره و پشتیبانی
در ساعات کاری در هر لحظه با پشتیبان خود گفتگو نمایید، این گفتگو می‌تواند درباره‌ی مشاوره برای دریافت بهترین نتیجه، درخواست اضافه کردن قابلیت‌های جدید و یا نحوه کار با پنل استخدام باشد.
برند کارفرمایی خود را تبلیغ کنید
صفحه اختصاصی برند کارفرما (Premium Profile) این قابلیت را در اختیار مجموعه شما می‌گذارد تا فرهنگ سازمانی مجموعه را همراه با معرفی فضای شرکت خود در اختیار کارجویان قرار دهید. مشاهده نمونه